Podmienky poskytovania služby Affiliate programu Marketing Lite

Zmluva

Keď sa zaregistrujete do Affiliate programu Marketing Lite (ďalej ako „Program“) súhlasíte, že pre vás budú platiť nasledujúce obchodné podmienky (ďalej ako „Podmienky služby“).

Spoločnosť Marketing Lite si vyhradzuje právo priebežne aktualizovať a meniť Podmienky služby bez upozornenia. Akékoľvek nové body, ktoré rozširujú alebo vylepšujú aktuálny Program, vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov, budú podliehať Podmienkam služby. Pokiaľ budete pokračovať vo využívaní Programu aj po takýchto zmenách, bude to znamenať, že so zmenami súhlasíte.

Porušenie ktorejkoľvek z nižšie uvedených podmienok bude mať za následok vypovedanie vášho Účtu a prepadnutie akýchkoľvek nevyplatených platieb provízií, na ktoré vám vznikne nárok počas porušenia. Súhlasíte, že budete využívať Partnerský program na svoje vlastné riziko.

Podmienky Účtu

 • Aby ste sa mohli zúčastniť na tomto Programe, musíte mať minimálne 18 rokov.
 • Musíte byť reálna osoba. Účty, ktoré zaregistrujú „boty“ alebo iné automatizované metódy, nie sú povolené.
 • Musíte uviesť svoje celé právoplatné meno, platnú e-mailovú adresu a všetky ostatné informácie požadované na dokončenie procesu registrácie.
 • Vaše prihlásenie môže používať len jedna osoba – nie je povolené zdieľanie jedného prihlásenia viacerými osobami.
 • Ste zodpovední za dodržiavanie bezpečnosti svojho účtu a hesla.
 • Spoločnosť Marketing Lite nemôže a nebude zodpovedať za žiadne straty alebo škody vyplývajúce z toho, že nedodržiavate svoju bezpečnostnú povinnosť.
 • Ste zodpovední za všetok zverejnený Obsah a aktivitu, ktorá sa uskutoční pod vaším účtom.
 • Jedna fyzická alebo právnická osoba môže spravovať len jeden účet.
 • Partnerský program nesmiete využívať na žiadne ilegálne alebo neoprávnené účely. Pri využívaní Služby nesmiete porušovať žiadne zákony platné vo vašej jurisdikcii (okrem iného autorské zákony).

Linky/grafika na vašej stránke, vo vašich e-mailoch alebo inej komunikácii

Po registrácii do Partnerského programu vám pridelíme jedinečný Partnerský kód. Na svojej stránke, e-mailoch alebo v inej komunikácii budete môcť zverejňovať linky, bannery alebo iné grafické prvky, ktoré vám poskytneme spolu s vašim Partnerským kódom. Poskytneme vám smernice, štýly odkazov a grafický dizajn, ktorý môžete použiť v prepojení na Marketing Lite. Dizajn týchto prvkov môžeme meniť kedykoľvek bez upozornenia. Rozmery obrázkov bez riadneho upozornenia nezmeníme.

Aby bolo možné presné sledovanie, vykazovanie a výpočet partnerskej odmeny, poskytneme vám špeciálne formáty odkazov, ktoré sa budú používať vo všetkých prepojeniach medzi vašou stránkou a Marketing Lite. Musíte dbať, aby každé z prepojení medzi vašou stránkou a Marketing Lite riadne zodpovedalo týmto špeciálnym formátom odkazov. Prepojenia na Marketing Lite umiestnené na vašej web stránke podľa tejto Zmluvy, ktoré správne zodpovedajú takýmto špeciálnym formátom odkazov, sa nazývajú „Partnerské odkazy.“ Partnerské odmeny získate len vo vzťahu k predaju produktu Marketing Lite, ktorý sa uskutoční priamo cez Partnerské odkazy; nebudeme niesť voči vám zodpovednosť za žiadne zlyhanie z vašej strany alebo zo strany niekoho, koho odkážete na použitie Partnerských odkazov, alebo nesprávne napíšete svoj Partnerský kód, aj keby v dôsledku takéhoto zlyhania prišlo k akémukoľvek zníženiu sumy, ktorá by vám inak podľa tejto Zmluvy mala byť vyplatená.

Partnerské odkazy by mali návštevníka presmerovať na stránku propagovaného produktu.

Partnerské poplatky/provízie a platba

Aby pri predaji Produktu vznikol nárok na partnerskú odmenu, zákazník musí kliknúť na Partnerský odkaz z vašej stránky, e-mailu alebo inej komunikácie na https://www.marketinglite.sk a zadať objednávku na produkt v rámci tejto relácie.

Provízie vyplatíme len za linky, ktoré automaticky zaznamenajú a vykážu naše systémy. Nevyplatíme provízie, ak niekto len povie, že si produkt zakúpil, alebo povie, že zadal referenčný kód, pokiaľ to náš systém nezaznamenal. Provízie môžeme vyplatiť len za zákazky vygenerované cez riadne naformátované Partnerské odkazy, ktoré automaticky zaznamenajú naše systémy.

Vyhradzujeme si právo vylúčiť provízie získané podvodným, ilegálnym alebo prehnane agresívnym, pochybným predajom alebo marketingovými metódami.

Platby budú uhradené, keď si zarobíte viac než 10 € partnerských príjmov. Ak váš partnerský účet neprekročí hranicu 10 €, vaše provízie nebudú realizované alebo uhradené. Nesieme zodpovednosť len za úhradu účtov, ktoré prekročia hranicu 10 €.

Identifikácia ako Partner Marketing Lite

Ohľadom tejto Zmluvy alebo vašej účasti na Programe nemôžete vydať žiadnu tlačovú správu; v dôsledku takéhoto konania môže byť vaša účasť na Programe ukončená. Okrem toho, nemôžete žiadnym spôsobom prekrúcať alebo nadhodnocovať vzťah medzi vami a nami, tvrdiť, že vyvíjate naše produkty, že ste súčasťou spoločnosti Marketing Lite alebo tvrdiť či naznačovať akýkoľvek vzťah alebo prepojenie medzi nami a vami alebo akoukoľvek inou osobou či subjektom, okrem toho ak to je výslovne povolené v tejto Zmluve (vrátane tvrdenia či naznačovania, že podporujeme, sponzorujeme, schvaľujeme či finančne prispievame na akúkoľvek charitu alebo inú iniciatívu).

Cez vaše partnerské odkazy nemôžete nakupovať produkty na svoje vlastné použitie. V prípade takýchto nákupov môže dôjsť (podľa nášho výlučného uváženia) k zadržaniu partnerskej odmeny a/alebo vypovedaniu tejto Zmluvy.

Rozvrh platieb

Pokiaľ vaše súčasné partnerské zárobky prekračujú 10 €, budeme vás vyplácať každý mesiac. Ak ste od svojej poslednej platby nezarobili 10 €, vyplatíme vás v nasledujúcom mesiaci potom, ako hranicu prekročíte.

Definícia zákazníka

Zákazníci, ktorí si zakúpia produkty prostredníctvom tohto Programu, sa budú považovať za našich zákazníkov. Preto sa na týchto zákazníkov budú vzťahovať všetky naše pravidlá, predpisy a prevádzkové postupy týkajúce sa zákazníckych objednávok, zákazníckych služieb a predaja produktov. Svoje predpisy a prevádzkové postupy môžeme kedykoľvek zmeniť. Napríklad, ceny účtované za produkty predávané podľa tohto Programu, budeme určovať v súlade s našou vlastnou cenovou politikou. Ceny produktov a ich dostupnosť sa môžu z času na čas líšiť. Keďže zmeny cien sa môžu týkať Produktov, ktoré máte uvedené na stránke, nemali by ste na svojej stránke ceny produktov uvádzať. Vynaložíme úsilie primerane možné v obchodnej činnosti, aby sme prezentovali presné informácie, ale nemôžeme zaručiť dostupnosť alebo cenu žiadneho konkrétneho produktu.

Vaša zodpovednosť

Budete niesť výlučnú zodpovednosť za vývoj, prevádzku a údržbu vašej web stránky a za všetok materiál, ktorý sa na vašej stránke objaví. Budete niesť výlučnú zodpovednosť napríklad za:

 • Technickú prevádzku vašej stránky a všetko súvisiace vybavenie
 • Zabezpečenie, aby zobrazenie Partnerských odkazov na vašej stránke neporušovalo žiadnu dohodu medzi vami a akoukoľvek treťou stranou (okrem iného akékoľvek obmedzenia alebo požiadavky, ktoré má voči vám tretia strana poskytujúca hosting vašej stránky)
 • Presnosť, pravdivosť a vhodnosť materiálov zverejnených na vašej stránke (okrem iného vrátane všetkých materiálov spojených s Produktmi a akýchkoľvek informácií, ktoré zahrniete alebo dáte do súvislosti s Partnerskými odkazmi)
 • Zabezpečenie, aby materiály zverejnené na vašej stránke neporušovali alebo nezasahovali do práv akejkoľvek tretej strany (vrátane napríklad autorských práv, obchodných značiek, súkromia alebo iných osobných či majetkových práv)
 • Zabezpečenie, aby materiály zverejnené na vašej stránke neboli hanlivé alebo iným spôsobom ilegálne
 • Zabezpečenie, aby vaša stránka presne a adekvátne informovala, či už prostredníctvom zásad ochrany osobných údajov alebo inak, ako zbierate, používate, uchovávate a sprístupňujete údaje získané od návštevníkov, podľa konkrétnej situácie aj o tom, že tretie strany môžu uvádzať obsah a/alebo reklamy a zbierať informácie priamo od návštevníkov a môžu umiestňovať alebo rozpoznávať súbory cookies na prehliadačoch návštevníkov.

Súlad so zákonmi

Vaša účasť na Programe je podmienená súhlasom, že kým budete účastníkom Programu, budete dodržiavať všetky zákony, nariadenia, pravidlá, predpisy, príkazy, licencie, povolenia, rozsudky, rozhodnutia alebo iné požiadavky akéhokoľvek štátneho orgánu, do ktorého kompetencií spadáte, či už sú tieto zákony atď. platné teraz, alebo vstúpia do platnosti počas doby, kým budete účastníkom Programu. Bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce povinnosti, súhlasíte, že vaša účasť na Programe je podmienená dodržiavaním všetkých platných zákonov (štátnych aj iných), ktoré upravujú marketingové e-maily, okrem iného Zákon CAN-SPAM z roku 2003 a všetkých ostatných zákonov proti spamom.

Trvanie Zmluvy a Programu

Zmluva vstupuje do platnosti potom, ako prijmeme vašu žiadosť o účasť na Programe a skončí sa ukončením ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Buď vy alebo my môžeme ukončiť túto Zmluvu kedykoľvek, s príčinou aj bez príčiny, podaním písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Po ukončení tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu okamžite prestanete používať a odstránite zo svojej stránky všetky linky na https://www.marketinglite.sk, ako aj všetky naše obchodné značky, obchodný dizajn a logá, a všetky ostatné materiály, ktoré sme vám poskytli my alebo vám boli poskytnuté v našom mene podľa tejto Zmluvy alebo v spojitosti s Programom. Spoločnosť Marketing Lite si vyhradzuje právo ukončiť Program kedykoľvek. Po ukončení programu vyplatí Marketing Lite akékoľvek úhrnné nesplatené zárobky prevyšujúce sumu 10 €.

Vypovedanie

Spoločnosť Marketing Lite má podľa vlastného uváženia právo pozastaviť alebo uzavrieť váš účet a zamietnuť akékoľvek súčasné či budúce využívanie Programu alebo akejkoľvek inej služby spoločnosti Marketing Lite, z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek. Takéto vypovedanie Služby bude mať za následok deaktiváciu alebo vymazanie vášho Účtu alebo vášho prístupu k nemu a prepadnutie alebo zadržanie akýchkoľvek potenciálnych alebo splatných provízií na vašom Účte, pokiaľ boli získané podvodným, ilegálnym alebo prehnane agresívnym, pochybným predajom alebo marketingovými metódami. Spoločnosť Marketing Lite si vyhradzuje právo zamietnuť poskytovanie službu z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.

Vzťah zmluvných strán

Vy a my sme nezávislí zmluvní partneri a žiadne z ustanovení tejto Zmluvy nevytvára akékoľvek obchodné spojenectvo, spoločný podnik, zastupiteľstvo, frančízu, obchodné zastupovanie alebo zamestnanecký pomer medzi zmluvnými stranami. Nebudete mať žiadnu právomoc robiť alebo prijímať ponuky alebo záväzky v našom mene. Nebudete robiť žiadne vyhlásenia, či už na svojej stránke alebo inak, ktoré by pri rozumnom uvážení protirečili ustanoveniam tejto Sekcie.

Obmedzenie zodpovednosti

Nebudeme niesť zodpovednosť za nepriame, špeciálne alebo následné škody (alebo akúkoľvek stratu výnosov, ziskov alebo údajov), ktoré vzniknú v spojitosti s touto Zmluvou alebo Programom, aj keby sme boli informovaní o možnosti takýchto škôd. Okrem toho, naša súhrnná zodpovednosť v súvislosti s touto Zmluvou a Programom neprekročí sumu celkových referenčných poplatkov vyplatených alebo splatných vo váš prospech podľa tejto Zmluvy.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Neposkytujeme žiadne výslovné alebo predpokladané záruky alebo vyhlásenia v súvislosti s Programom alebo akýmikoľvek produktmi predávanými prostredníctvom Programu (okrem iného vrátane záruk na vhodnosť, predajnosť, neporušenie alebo akýchkoľvek iných predpokladaných záruk vyplývajúcich z plnenia, obchodovania alebo obchodného využitia). Okrem toho, nevyhlasujeme, že prevádzka Marketing Lite bude neprerušená alebo bezchybná, a nebudeme niesť zodpovednosť za následky prípadných prerušení a chýb.

Nezávislé vyšetrovanie

POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO ZMLUVU A SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI JEJ PODMIENKAMI. ROZUMIETE, ŽE SI MÔŽEME KEDYKOĽVEK (PRIAMO ALEBO NEPRIAMO) VYŽIADAŤ ZÁKAZNÍCKE REFERENCIE ZA PODMIENOK, KTORÉ SA MÔŽU LÍŠIŤ OD PODMIENOK OBSIAHNUTÝCH V TEJTO ZMLUVE ALEBO PREVÁDZKOVAŤ WEBOVÉ STRÁNKY, KTORÉ SÚ PODOBNÉ VAŠEJ, ALEBO JEJ KONKURUJÚ. NEZÁVISLO STE VYHODNOTILI, ČI JE ÚČASŤ NA PROGRAME PRE VÁS VHODNÁ A NESPOLIEHATE SA NA ŽIADNE PREHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO VYHLÁSENIA MIMO TÝCH, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TEJTO ZMLUVE.

Arbitráž

Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto Zmluvy (vrátane akéhokoľvek jej skutočného alebo údajného porušenia), akékoľvek transakcie alebo aktivity podľa tejto Zmluvy alebo váš vzťah s nami alebo ktoroukoľvek z našich pobočiek, bude predmetom dôvernej arbitráže, okrem prípadov a kedy akýmkoľvek spôsobom porušíte alebo budete hroziť porušením našich práv duševného vlastníctva, kedy môžeme vyhľadať súdnu alebo inú primeranú nápravu na akomkoľvek okresnom štátnom súde (a vy súhlasíte s neexkluzívnou jurisdikciou a právomocou takýchto súdov) alebo na inom súde príslušnej jurisdikcie. Výrok arbitra bude záväzný a môže sa uviesť ako rozsudok na akomkoľvek súde príslušnej jurisdikcie. V maximálnom možnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sa žiadna arbitráž podľa tejto Zmluvy nesmie spájať s inou arbitrážou na ktorej sa zúčastňuje zmluvná strana tejto Zmluvy, či už prostredníctvom skupinovej arbitráže alebo inak.

Rôzne

Táto Zmluva sa bude riadiť zákonmi Slovenskej republiky, bez odkazu na pravidlá, ktorými sa riadi výber zákonov. Túto Zmluvu nemôžete postúpiť, následkom právnych skutočností alebo inak, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Okrem predchádzajúceho obmedzenia bude táto Zmluva záväzná a vykonateľná voči zmluvným stranám a ich príslušným nástupcom a postupníkom, a bude sa plniť v ich prospech. Pokiaľ sa nám nepodarí dosiahnuť prísne dodržiavanie akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, nebude to znamenať, že sa zriekame svojho práva následne uplatniť takéto ustanovenie alebo akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy.

Ak spoločnosť Marketing Lite nevykoná alebo si neuplatní akékoľvek právo alebo ustanovenie Podmienok služby, nebude to znamenať, že sa takéhoto práva alebo ustanovenia zrieka. Podmienky služby predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Marketing Lite a riadia vaše využívanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce zmluvy medzi vami a spoločnosťou Marketing Lite (okrem iného vrátane akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok služby).

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 26. júna 2019.